ATEX & IECEx

De regelgeving op het gebied van explosieveiligheid wordt in het dagelijks gebruik ook wel aangeduid met ATEX. Explosieveiligheid is een toenemend aandachtspunt in de industrie. Van bakkerij met stofexplosiegevaar tot chemische proces- of opslaginstallatie. In alle omgeving waar stoffen die met lucht een explosief mengsel vormen vrij kunnen komen moeten maatregelen getroffen worden om de ontsteking ervan te voorkomen. Bijvoorbeeld via vonken, hete oppervlakten, straling, lage energiedrempels, etcetera. Hoewel elektrische installaties niet de enige ontstekingsbron hoeven te vormen wordt hier wel veel aandacht aan besteed en zijn ook doeltreffende maatregelen te treffen.

Het risico op explosiegevaar met alle gevolgen van dien kan groot zijn gezien de vele voorbeelden in de afgelopen jaren. Veel ondernemingen onderschatten nog steeds de risico's en denken dat e.e.a. niet van toepassing is op hen. Niets is minder waar! Ook een ambachtelijke bakkerij in een woonwijk die zijn eigen brood achter de zaak nog zelf bakt wordt geconfronteerd met deze regelgeving door het stofexplosiegevaar in het bedrijf. Het merendeel verschijnt niet in de pers en geniet niet die bekendheid die het zou moeten hebben om de aandacht hiervoor te realiseren. Veel instanties waaronder vergunning verstrekkers, verzekeraars en terreinbeheerders  stellen eisen aan de installaties en apparatuur op het gebied van explosieveiligheid. Met name de wetgever stelt vanuit de ARBO- en Milieu wet strenge eisen waarvan de belangrijkste zijn:


Risicoinventarisatie
Het in kaart brengen van de risico's zoals inventarisatie van gevaarlijke stoffen qua soort, hoeveelheden en blootstelling.

Zone indeling
Het maken van een plattegrond waarin de verschillende risico zones zijn aangeduid.

Maatregelen
Het treffen van maatregelen (technische en organisatorische) ter voorkoming van ontsteking in de betreffende zones alsmede maatregelen ter voorkoming van uitbreiding van een eventuele  explosie.

Als elektrotechnisch bureau met brede oriëntatie is Voltium natuurlijk niet alleen thuis op de technische maatregelen zoals het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van installaties vlgs ATEX voorschriften. Ook de adviestrajecten van de risico inventarisatie en zone-indeling neemt zij voor haar klanten op zich.
Heeft uw organisatie vragen of ondersteuning nodig op het gebied van ATEX vraag dan wat Voltium voor u kan betekenen. Zij heeft de nodige kennis en achtergrond in huis op het gebied van ATEX alsmede ook productcertificering vlgs IECEx voorschriften.